Ново
Автоматизација на машина за полирање мермер - Тимот на Фидко успешно изврши автоматизирање на машина за полирање мермер во “Мермерен комбинат“ - Прилеп...

Прочитај повеќе
Полначи за акумулаторски батерии - Фирмата Фидко произведува регулирани полначи за акумулатори кои овозможуваат полнење и одржување на батериите според однапред зададена карактеристика.

Прочитај повеќе
MB-600 - Целосно автоматизирана машина за пакување на брашно...

Прочитај повеќе
SCADA систем - Тимот на Фидко ја замени старата автоматика на транспортниот систем во Скопски Легури со нова модерна автоматика, вклучувајќи и изработка на SCADA систем кој овозможува целосно управување и надгледување на процесите преку персонален компјутер...

Прочитај повеќе

Услуги

Fidko - Автоматизација SCADA

Системи за автоматизација - SCADA 

Нудиме целосна автоматизација на процесите за контрола на индустриски погони, индустриски машини и линии. 

Имаме работено на повеќе проекти поврзани со инсталирање на опрема за индустриски погони како и за цели фабрики. 
Нудиме производство на целосно прилагодливи системи за автоматизација кои ги покриваат сите потреби на нашите клиентите, комбинирајќи повеќе технологии и софтверски решенија. 


Ние сме спремни да работиме на долгорочни проекти, со временски рокови од неколку месеци или една година како стратешки партнер, вклучувајќи сериско или производство по потреба за погонски линии од областа на металургијата, електро и хемиската индустрија, рударството, индустриите за храна и пијалаци и многу други.

Fidko - Софтвер SCADA

Софтвер за надгледѕвање, контрола и Data Acquisition (SCADA) 


Ние нудиме развој на софтвер за контрола на процеси во реално време или Data Acquisition, како целoсен систем или како посебна служба. 

Имаме големо искуство во работењето со Програмибилни Логички Контролери(PLC) и други програмабилни уреди. 

Ние можеме да работиме со различни PLC софтверски платформи, вклучувајќи Ladder Logic и C/C++ програмскиот јазик или на некој друг програмски јазик или стандард. 

Што е SCADA?

Fidko - Апликативен софтвер

Апликативен софтвер 


Развиваме софтвер за мониторинг, контрола и стекнување на податоци за сите автоматски процеси. 

Апликативниот софтвер од компјутерот комуницира со Real Time софтверот од Програмибилниот Логички Контролер(PLC) или некој друг програмабилен уред, за целосна контрола над процесот, визуелизација и аквизиција на параметри. 

Нашите софтверски решенија нудат: 

  • Визуелизација на целиот погон или процес 
  • Дијаграми и цртежи на процесот 
  • Текст показатели, графикони и рангирање на параметрите на процесот
  • Аларми за несакани активности или оштетување
  • Touch screen панели 
  • Поддршка на Бази на Податоци
  Медицинска и лабораториска опрема - Фидко започна производство на медицинска и лабораториска опрема...

Прочитај повеќе