Ново
Автоматизација на машина за полирање мермер - Тимот на Фидко успешно изврши автоматизирање на машина за полирање мермер во “Мермерен комбинат“ - Прилеп...

Прочитај повеќе
Полначи за акумулаторски батерии - Фирмата Фидко произведува регулирани полначи за акумулатори кои овозможуваат полнење и одржување на батериите според однапред зададена карактеристика.

Прочитај повеќе
MB-600 - Целосно автоматизирана машина за пакување на брашно...

Прочитај повеќе
SCADA систем - Тимот на Фидко ја замени старата автоматика на транспортниот систем во Скопски Легури со нова модерна автоматика, вклучувајќи и изработка на SCADA систем кој овозможува целосно управување и надгледување на процесите преку персонален компјутер...

Прочитај повеќе

Софтвер

Fidko располага со софтверски оддел вклучен во развојот на индустриски решенија од областа на автоматизација и SCADА, како и самостојни софтверски проекти за други клиенти. Во моментов сме во развој на аутсорсинг тим составен од нашите вработени и консултанти, во врска со 'offshore' развој на софтвер. За повеќе во врска со нашите SCADA решенија кликнете овде

Ние развиваме сопствени софтверски апликации користејќи ги најновите технологии. 
Софтверскиот оддел располага со експертиза во следните заштитени и open-source технологии:

Microsoft technology

 • .Net Framework 2.0, 3.0, 3.5
 • C#
 • XAML
 • VB.Net
 • ASP.NET
 • ADO.NET
 • COM/DCOM
 • Windows Presentation Foundation (WPF)
 • Silverlight
 • Win Forms
 • MFC
 • Web Services
 • C# Design Patterns
 • LINQ, LINQ to SQL, LINQ to Entities
 • SQL Entity Framework
 • NHibernate

Open Source and Java technology

 • Java SE 6
 • Swing
 • AWT
 • Java EE 5 (former J2EE)
 • servlets
 • JSP
 • JSF
 • EJB 3.0
 • Tapestry5
 • Spring
 • Hibernate
 • Oracle ADF
 • LAMP (Linux, Apache, MySql, PHP)
 • PHP 4 and PHP 5

Web technologies and AJAX frameworks

 • (X)HTML, (D)HTML, XML
 • CSS
 • JavaScript
 • AJAX
 • GWT
 • jQuery
 • Dojo

Databases

 • Oracle 10g, 9i
 • MS SQL Server 2005
 • MS Access
 • PostgreSQL
 • MySQL

 

 

 

  Медицинска и лабораториска опрема - Фидко започна производство на медицинска и лабораториска опрема...

Прочитај повеќе