Ново
Автоматизација на машина за полирање мермер - Тимот на Фидко успешно изврши автоматизирање на машина за полирање мермер во “Мермерен комбинат“ - Прилеп...

Прочитај повеќе
Полначи за акумулаторски батерии - Фирмата Фидко произведува регулирани полначи за акумулатори кои овозможуваат полнење и одржување на батериите според однапред зададена карактеристика.

Прочитај повеќе
MB-600 - Целосно автоматизирана машина за пакување на брашно...

Прочитај повеќе
SCADA систем - Тимот на Фидко ја замени старата автоматика на транспортниот систем во Скопски Легури со нова модерна автоматика, вклучувајќи и изработка на SCADA систем кој овозможува целосно управување и надгледување на процесите преку персонален компјутер...

Прочитај повеќе

Автоматика и SCADA за транспортен систем со бескрајни ленти

Scada Автоматика за транспортен систем

Автоматика Плц ФидкоФидко автоматика

SCADA автоматика Фидко

Фидко СКАДА

Транспортниот систем за руда и разни материјали за топилницата на Скопски Легури е базиран на транспортни бескрајни ленти (конвејери), комбиниран со дробење и сеење на материјалите. Технолошките барања се системот да обезбеди пренос на рудата од истоварните бункери на три локации до 60 шаржни бункери, од кои се полнат печките за топење.

Скада системот што фирмата Фидко го инсталираше, овозможува адресирање на почетната и крајната дестинација за дотур на материјалот, обезбедува прегледност на работата на конвејерите, сигурно командување и води сметка за безбедноста и правилното функционирање на системот.

Ракувачот командувањето го врши со едноставни кликнувања со маусот на мониторот од персоналниот компјутер, кој комуницира со програмибилен логички контролер.

Софтверот е конципиран така да овозможува паралелно командување и следење на процесот преку персонален компјутер и преку екранот на допир (touchscreen) на програмибилниот логички контролер.

Софтверот направен специјално за овој систем води сметка за меѓусебните зависности и блокади на конвејерите, пресипните места и дробилки. На овој начин прегледноста и надежноста на транспортниот систем е максимална.

Контролерот е снабден со преку 300 влезни и 100 излезни сигнали. wait

   
   

 

  Медицинска и лабораториска опрема - Фидко започна производство на медицинска и лабораториска опрема...

Прочитај повеќе