Ново
Автоматизација на машина за полирање мермер - Тимот на Фидко успешно изврши автоматизирање на машина за полирање мермер во “Мермерен комбинат“ - Прилеп...

Прочитај повеќе
Полначи за акумулаторски батерии - Фирмата Фидко произведува регулирани полначи за акумулатори кои овозможуваат полнење и одржување на батериите според однапред зададена карактеристика.

Прочитај повеќе
MB-600 - Целосно автоматизирана машина за пакување на брашно...

Прочитај повеќе
SCADA систем - Тимот на Фидко ја замени старата автоматика на транспортниот систем во Скопски Легури со нова модерна автоматика, вклучувајќи и изработка на SCADA систем кој овозможува целосно управување и надгледување на процесите преку персонален компјутер...

Прочитај повеќе

Руднички локомотиви

Наша локомотива од рудникот САСА

Фирмата ФИДКО изработува тролејни и акумулаторски руднички локомотиви со тежина од 4,5 до 14 тони. Изработката не е сериска, туку според дефинирани параметри и физички димензии од страна на секој нарачател посебно. Нивото на спрегнатост е меќу 72 до 550 V. Влечната сила е во границите од 12000 до 55000 kN.

Погонот на локомотивите е базиран на трофазни индукциони мотори и DC мотори со сериска возбуда, во зависност од потребната моќност и изворот на енергија.

Секоја локомотива содржи дво моторен погон. Регулирањето на брзината се врши со помош на модерни електронски регулатори: чопери и инвертори.

Во табелата подолу се дадени техничките спецификации за AC и DC локомотивите:

Максимална брзина: 25 km/h
Моќност на DC погон: 2x6 kW, 2x9kW, 2x15kW, 2x19kW, 2x24kW
Моќност на AC погон: 2x11 kW, 2x15 kW, 2x22kW, 2x44kW
Напонско ниво на DC погонот: 72V – 550 V
Напонско ниво на AC погонот: 250-550 V
Влечна сила: 12000-55000 kN
Тежина: 4000-15000 kg
Димензии: 950 x 4350 x 1450 mm

 

Fidko Mine LocomotiveFidko Locomotive BatteryFidko mine locomotive battery

 

  Медицинска и лабораториска опрема - Фидко започна производство на медицинска и лабораториска опрема...

Прочитај повеќе